Vzdělání

Jak je koncipováno dnešní školství


NaÅ¡e poznatky, pokud jde o dÄ›tskou psychologii i to, jak se vlastnÄ› dÄ›ti uÄí a vstÅ™ebávají informace, se neustále vyvíjí. Bylo by tedy jen logické, kdyby se tomuto vývoji pÅ™izpůsobovalo i Å¡kolství, pÅ™edevším pak osnovy a přístup k dÄ›tem samotný. To se vÅ¡ak nedÄ›je, a to z pomÄ›rnÄ› jednoduchého důvodu: Äasté zmÄ›ny by byly příliÅ¡ drahé a nároÄné. StaÄí si jen vzpomenout, jak dlouho trvalo, než se koneÄnÄ› zavedly jednotné maturitní zkouÅ¡ky – a ty navíc nejsou jeÅ¡tÄ› dnes bez problémů. Nelze tedy oÄekávat pružnou reakci na každý nový poznatek.

 

uÄící se dítÄ›

 

PÅ™esto není pochyb, že naÅ¡e Å¡kolství je pomÄ›rnÄ› zkostnatÄ›lé. Základní osnovy, kterých se doposud držíme, stejnÄ› jako celkový model Å¡koly, byl koncipován již za dob Rakouska-Uherska. JistÄ›, osnovy proÅ¡ly zmÄ›nami, aby odpovídaly novým poznatkům, avÅ¡ak základní koncept zůstal zachován. Je tedy otázkou, zda by nebylo na Äase jej zmÄ›nit.

 

Je pravdou, že dneÅ¡ní dÄ›ti, aÄkoliv se to nezdá, mají mnohem ménÄ› Äasu pro sebe, než tomu bylo v minulosti. PÅ™ibyly nové pÅ™edmÄ›ty, takže jsou ve Å¡kole déle. Navíc mají mnohem více různých kroužků, zájmových aktivit Äi douÄování. Domácích úkolů také pÅ™ibylo, jak se zavedly nové pÅ™edmÄ›ty. To vÅ¡e znamená mnohem vÄ›tší zátěž a ménÄ› odpoÄinku, pÅ™edevším toho aktivního.

 

Å¡kola je Äím dál nároÄnÄ›jší

 

Důsledkem je, že dÄ›ti mají mnohem více psychických problémů a hůře Å¡kolu zvládají. Proto se také zhorÅ¡uje nejen jejich prospÄ›ch, ale také celkové znalosti – je po nich požadováno, aby si toho zapamatovaly daleko více, z mnoha různých oborů, díky Äemuž pak nemají takovou kapacitu, aby si uložily do pamÄ›ti nejrůznÄ›jší podrobnosti.

 

Proto je jasné, že by byla potÅ™eba znaÄná reforma Å¡kolství, zejména s ohledem na fakt, že se zmÄ›nila nejen doba, kdy už nevychováváme pracovníky, kteří budou dÄ›lat na smÄ›ny v továrnách, ale také s ohledem na potÅ™eby dÄ›tí. Ty jsou zde totiž znaÄnÄ› pÅ™ehlíženy, což je pomÄ›rnÄ› ironické, když vezmeme v úvahu, že právÄ› ty by mÄ›ly být na prvním místÄ›.